ผลการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม. 8 บ้านนาโพธิ์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ 212/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งครธกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม. 8 บ้านนาโพธิ์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางเสร็จสิ้นแล้วนั้น ตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม. 8 บ้านนาโพธิ์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย เป็นเงิน 442,860.88 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันปแดร้อยหกสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย